Linkkejä:

Sede Centrale della Società Dante Alighieri: www.ladante.it

Dante Global: https://www.dante.global/it

Società Dante Alighieri toimii Suomessa usealla paikkakunnalla

Comitati finlandesi della Società Dante Alighieri:

RETE DANTESCA (kalenteri): www.padlet.com/rosadaghetti/wlsp0y6jttpzwcv1

Haapajärvi: www.dantehaapajarvi.org

Jyväskylä: http://www.dantejkl.fi/

Kemi: https://dantekemi.fi/

Kuopio: http://dantekuopio.com/

Oulu: https://danteoulu.fi/

Pori: www.porindanteseura.fi

Tampere: https://dantetampere.fi/

Turku: https://danteturku.fi/

Italian kulttuuri-instituutti: https://iichelsinki.esteri.it/iic_helsinki/fi/

Italian suurlähetystö Helsinki: https://ambhelsinki.esteri.it/ambasciata_helsinki/it/

Suomen suurlähetystö, Rooma: https://finlandabroad.fi/web/ita/etusivu

Suomen Rooman-instituutti Villa Lante: http://irfrome.org/

Villa Lanten Ystävät ry:n https://www.villalante.net/

Yhteistyökumppanit:

Toimintaamme tukee: